Грекийн хүн ам 11.3 сая, төрийн албан хаагчийн тоо 700000, Монголын хүн ам 2.75 сая, төрийн албан хаагчийн тоо 160000.

Хүн амдаа харьцуулсан тоо: Грек 6.2 %,  Монгол 5.8%